GATE – 2011 Results

GATE – 2011 Results

AIR – 2
Manoj Kumar Jain

AIR – 4
Jasraj Asdev

AIR – 5
Ashish Tailor

AIR – 8
Jafar Siddiqui

AIR – 9
Umakant Nair

AIR – 10
Nazim Khan

AIR – 19
Praveen Choudary

AIR – 19
Ramesh Gedhar

AIR – 22
Vinay K Verma

AIR – 24
Liladhar G Dhoble

AIR – 26
Swapna Regalla

AIR – 31
Jintu K. James

AIR – 37
Nazim Khan

AIR – 45
Dharmendra

AIR – 51
Nagendra Kumar

AIR – 43
Vrushali Joshi

AIR – 43
Sreehari Veloorillom

AIR – 61
Niranjan vitokal

AIR – 78
Jogesh Nanda

AIR – 30
Praveen Choudhary