GATE – 2009 Results

GATE – 2009 Results

AIR – 18
Anil K. Yadav

AIR – 22
Pranita Karekar

AIR – 24
JPNV Manikanta

AIR – 27
JRamjan Pathan

AIR – 37
Krishna Zore

AIR – 47
Deepti Poojari

AIR – 62
Sunil K. Yadav

AIR – 103
Vishal Sharma

AIR – 109
Neeraj Grover

AIR – 118
Deepak Sharma